Brazilian Journal of medical and biological research

pmc scielo
submit a manuscript
return

The rs878081 polymorphism of AIRE gene increases the risk of rheumatoid arthritis in a Chinese Han population: a case-control study

Haoyu Yang, Jin Li, Lifeng Jiang , Xijia Jiang, Xindie Zhou, Nanwei Xu

Keywords: AIRE; Single-nucleotide polymorphism; Rheumatoid arthritis; Case-control study
Share this article: